สังคมไทย

“ประกันสังคม” กรณีลาออกจากงาน ม.33 ต้องการรักษาสิทธิ อย่างไร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบข้อสงสัย ลาออกจากงาน ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา33 แล้ว ต้องการรักษาสิทธิ ผู้ประกันตนต้องทำอย่างไร

คำตอบคือ สมัครมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เพื่อรักษาสิทธิ 6 กรณี

สังคมไทย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ

1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (นับเงินสมทบทุกครั้งของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 ในระบบประกันสังคมรวมกันจะทำงานกับนายจ้างกี่บริษัทก็ตาม)
3. ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

สิทธิที่จะได้รับ
จะได้รับการคุ้มครอง 6 กรณี
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีเสียชีวิต
5. กรณีสงเคราะห์บุตร
6. กรณีชราภาพ

เอกสารการสมัคร
1.แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20)
2.บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้
3.กรณีต้องการนำส่งเงินสมทบหักผ่านบัญชีธนาคารให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

การยื่นใบสมัคร
1.ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
(แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
2.สถานที่ยื่นใบสมัคร ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /
จังหวัด / สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)